Hegyvidéki Önkormányzat

Budapest XII. kerület, Böszörményi út 23-25.
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf: 925
E-mail cím: onkormanyzat@hegyvidek.hu
Telefon: 06 1 224 5900, Fax: 06 1 224 5905
Zöld szám: 06 80 200 907

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


1. Preambulum


Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, illetve Adatkezelő), mint a www.hegyvidek.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) meghirdetett lakossági szavazás adatkezelője, ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Polgármesteri Hivatal elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. A Polgármesteri Hivatal saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező elektronikus tájékoztatás és kapcsolattartás során, az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar jogszabályoknak és nemzetközi gyakorlatnak megfelelő biztonságos szinten maradjanak. Ehhez kapcsolódóan kiemelt szempont az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek maradéktalan érvényesülése. (Az Infotv. hatályos szövege a www.magyarorszag.hu jogszabálykereső szolgáltatásában, valamint a Nemzeti Jogszabálytárban a www.njt.hu címen érhető el.)


2. Fogalom meghatározások


2.1. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A www.hegyvidek.hu honlapon a lakossági szavazás során megadott személyes adatok tekintetében Adatkezelőként a Polgármesteri Hivatal (székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., telefon: 1/224-5900, e-mail: onkormanyzat@hegyvidek.hu ) jár el.

2.3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Az Adatkezelő a szavazás során megadott adatok és szavazatok gyűjtésével együtt járó adatfeldolgozási feladatok ellátására – adatfeldolgozási megállapodás útján – a Webra International Kft.-t (székhelye: 1051 Budapest Sas utca 10-12. B épület 145-146., a továbbiakban: Adatfeldolgozó) bízta meg.

Az Adatkezelő egyes karbantartási, rendszerfelügyeleti és támogatási feladatok ellátásához az Adatfeldolgozón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.6. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


3. Adatok minősége, a személyes adatokra vonatkozó követelmények


3.1. Adatbiztonság

3.1.1. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technológiai támogatását jelenti.

3.1.2. Az Adatkezelő és - az Adatkezelő megbízásából eljáró - Adatfeldolgozó az adatkezelési és Adatfeldolgozói tevékenysége során az Infotv.-ben előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

3.1.3. Az Adatkezelő az általa kezelt adatok kezelésére vonatkozóan adatvédelmi nyilatkozatot ad ki, amelyet jogosult időről időre a Felhasználók külön értesítése nélkül is frissíteni.

A www.hegyvidek.hu honlapon a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozat kerül közzétételre, de a Felhasználó erre irányuló kérésre az Adatkezelő tájékoztatást ad a korábbi változatokról is.

3.1.4. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesz a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása, törlése vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.

3.1.5. Az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó - többek között -
  • gondoskodik arról, hogy a szavazással kapcsolatban tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy a szerverhez való közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá,
  • gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,
  • az adatokat tároló szervert megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, továbbá gondoskodik annak fizikai védelméről is,
  • biztosítja, hogy a szavazás során megadott azonosító adatok közvetlen hálózati úton ne legyenek elérhetőek.

3.1.6. Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

3.1.7. A 2.4. pont szerinti Adatfeldolgozó egyebekben az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglalt módon gondoskodik a személyes adatok informatikai védelméről, az adatok sérülésének megakadályozásáról.

3.1.8. Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezés: az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amely önmagában nem képes a Felhasználót azonosítani, kizárólag a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a cookie-kat a számítógépén, laptopján stb. (eszközén) az Adatkezelő elhelyezze, továbbá hozzájárul az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez. Felhasználó a cookie-k alkalmazását bármikor letilthatja.

3.2. A kezelt személyes adatok

3.2.1. A lakossági szavazáson való részvétel során a szavazat leadásával a Felhasználó hozzájárul a szavazás során megadott alábbi személyes adatainak kezeléséhez:

  • családi és utóneve;
  • lakcíme;
  • elektronikus levelezési címe.

3.2.2. A Felhasználónak elektronikus levelezési címének helyességét fenn kell tartania. Az azonosítók nem megfelelő biztonságú kezeléséből, valamint a téves vagy nem létező elektronikus levelezési címből származó kockázatot a Felhasználó viseli, az ebből eredő következmények elhárítása a Felhasználó feladata. A Felhasználó által megadott téves, helytelen vagy valótlan adatokból fakadó károkért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

3.3. Az adatkezelés jogalapja és célhoz kötöttsége

3.3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A 3.2.1. pontban írt adatok kezelésére az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, az érintett hozzájárulása alapján kerül sor.

3.3.2. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.3.3. A személyes adatok kezelésének célja:
  • a Felhasználó www.hegyvidek.hu honlapon történő szavazás során megvalósuló azonosítás és szavazat nyilvántartás;
  • a szavazáshoz szükséges technikai háttér működtetése; valamint
  • az illetéktelenek személyes adatokhoz - különösen Felhasználói adatokhoz - való hozzáférésének megakadályozása.

3.4. Adatkezelés időtartama

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adatokat a szavazás lezárásáig kezeli az Adatkezelő.


4. A Felhasználót védő további garanciák:


4.1. Személyes adatok továbbítása

Személyes adatok - így különösen Felhasználói adatok - továbbítására kizárólag a Felhasználó hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

Adattovábbításra a szavazás során megadott adatokból létrejövő adatbázisból nem kerül sor.

Az anonimizált, azaz természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható - adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához a Felhasználó hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek a Felhasználó hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más jogszabályban meghatározott célra.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.2. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A Felhasználó tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá a Felhasználó vagy mások jogainak védelme érdekében, valamint akkor, ha az Adatkezelő a személyes adatokat adatkezelési korlátozással vette át.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html, a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

4.3. Kezelt adatok módosítása, helyesbítése

A Felhasználó jogosult arra, hogy kezelt adatainak szükség szerinti helyesbítését vagy módosítását kérje, akár személyesen, akár elektronikus úton.

4.4. Jogorvoslat, panaszkezelés

A Felhasználó jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelés vagy az Adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A bejelentés tartalmától, és a bejelentésben foglalt kifogás jellegétől függően az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a bejelentés vizsgálatát köteles haladéktalanul megkezdeni, a vizsgálatot lefolytatni és a vizsgálatát lezáró indokolt döntését 30 napon belül, írásban meghozni.

Az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

A Felhasználóval szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


Budapest Hegyvidék, 2017. június 28.


hv_logo

Kedvenc pékség

Klimabarat_estek_20180213_foto
2018. február 13. 18:00

ovodakostolgato-12

2018. február 7. szerda 17:00 óra

Beiskolazasi_forum-1

2018. február 15. csütörtök 17 óra

MOM_felirat-Passage_IJP_2725

Programok

Nevtelen

Programajánló

logotype_250x250

Programfüzet

Egeszseges_Hegyvidek227

Az Egészséges Hegyvidék program 2018-ban is folytatódik.

«
»

Parkolas-e-ugyintezes

Széchenyi 2020

Zöld Iroda

Hegyvidéki baba

Hegyvidek_ONvedelem_banner

Lovasut_banner

gyorsnet_banner

kerekpar_regisztracio

E-ügyintézés


local_taxes_banner250

Ter-koz2

Hegyvidék TV

banner_ovodasok_2018

Amire büszkék vagyunk

Telefonon a Hegyvidék

Pokorni Zoltán

Váczi János blogja

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hegyvidék Kártya

Hegyvidék újság

Kiadványaink

Minerva térinformatika